Skip to main content

Literatura wykorzystana w katalogach

Antoniewicz W.,

1921    Z badań archeologicznych w górnym dorzeczu Dniepru, Wiadomości Archeologiczne, t. VI, s. 79-108

 

Bartmiński J.

1996    Słownik stereotypów i symboli ludowych,  T. 1, cz. 1, Lublin

 

Baruch M.

1907    Boże Stopki. Archeologia i folklor kamieni z wyżłobionymi śladami stóp, Warszawa

 

Bohdanowicz A.,

1896    Przeżytki starożytnego światopoglądu u Białorusinów, Grodno

 

Buko A.,

1997 (red.) Kleczanów. Badania rozpoznawcze 1989-1992, Warszawa

2004    Czy pogańskie cmentarze słowiańskie były miejscami religijnego kultu?, [w:] Hereditatem Cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz, red. Z. Kobyliński, s. 67-78, Warszawa

 

Cetera J.,

1991    Pomniki ludu wiejskiego na Podlasiu, Podlasie: materiały krajoznawcze, nr 5, s. 2-4

 

Chludziński T.,

1983    Wielkanocna procesja na pogańskim uroczysku, Ziemia. Prace i Materiały Krajoznawcze, 1981, s. 187-197

 

Dydyński I.,

1883    O stopach ludzkich wyrytych na kamieniach, Kurier Poznański, nr 118s

1893    Uwagi o kamieniach ze znakami stopy ludzkiej lub podków końskich, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, t. 1, s.  8

 

Dučyc L.,

1993    Arhealagičnyǎ Pomniki u nazvah verawannah i padannah Belarusaj, Mińsk

 

Frankowski E.,

1925    Krzyże kamienne i domki drewniane na cmentarzach poleskich, Ziemia.  Miesięcznik Krajoznawczy i Ilustrowany, nr 6-8, s. 134-136

 

Forstner D.,

1990    Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa

 

Gacki J.,

1874    Jedlnia, Radom

 

Gaweł A.,

1999    Przeszłość przy drodze na kamieniu wyryta, Gazeta Wyborcza z dnia 24.07.1999 r., strony lokalne GW Białystok, nr 172, s. 6

 

Gierlach B.,

1984    Świt Mazowsza, Warszawa

 

Gieysztor A.,

2006    Mitologia Słowian, Warszawa

 

Gloger Z.,

1903    Encyklopedia Staropolska Ilustrowana, t. IV, Warszawa

 

Gonet S.,

1897    Rękawka i skały Twardowskiego, Lud, t. 3, z. 3, s. 76-77

 

Górecki J.,

1902    W sprawie kamieni ze śladami, Światowit, t. IV, s. 157-160

 

Hemka A., Olędzki J.,

1990    Wrażliwość mirakularna, Polska Sztuka Ludowa – Konteksty, t. 44, z. 1, s. 8-14

 

Jarecki W.,

1902    O kamieniu ze śladami Matki Bożej, Wisła, T. XVI, s. 128

 

Jot-Drużyński J.,

2002    Joście. Miejsce i obrzęd wiosenny we wsi Głupianka pod Kołbielą, Rocznik Mazowiecki, T. 14, s. 247-255

 

Kamenně kříže

2001    Kamenně kříže Čech a Moravy, Argo

 

Koehler Kl.,

1895    Przyczynek do kwestyi wyrytych stóp na kamieniach, Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, s. 413-420

 

Kolberg O.,

1887    Mazowsze. Obraz etnograficzny, t. III, Mazowsze leśne, Kraków

 

Kolski J.,

1901    Kamień z wanienką Matki Boskiej, Światowit, t. III, 1901, s. 33-41

 

Kowalczyk M.,

1968    Wierzenia pogańskie za pierwszych Piastów, Łódź

 

Kulwieć K.,

1910    Żywe kamienie, Wisła, R. I, Nr 1, s. 1-5

 

Kwiatkowska I.,

1998    Jatvǎzskije mogilniki Belarusi (k. XI-XVII ww.), Wilno

 

Lisiewicz T.,

1902    W sprawie kamieni ze śladami, Światowit, t. IV, s. 157

 

Majewski E.,

1901    Odpowiedź, Światowit, t. III, s. 111-116

 

Mjǎleška M.,

1925    Kamen’ u veran’njah i nadan’njah Belarusa, Pracy Katedry Etnografii, T. I,
s. 155-191

 

Miechowicz Ł.,

2007    Kopce, żale i mogiłki. Średniowieczne i pradziejowe cmentarzyska w świadomości ludowej w świetle źródeł archeologicznych i etnograficznych z obszaru Polski, [w:] Środowisko pośmiertne człowieka. Funeralia Lednickie spotkanie 9, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań, s. 363-370

2010    Kiedy Święci po ziemi chodzili, kamienie w wierzeniach ludowych na Mazowszu i Podlasiu, [w:] Kamienie w historii, kulturze i religii, red. R. Klimka, S. Szczepańskiego, Olsztyn, s. 43-61

 

Miśkiewicz M.,

2005    Wczesnośredniowieczni sąsiedzi Słowian, Warszawa

 

Jackowski A.,

1998    Pielgrzymowanie, Wrocław

 

Pokrowskij W. F,.

1897    Arheologičeskaǎ karta vilenskoj gubernii, Wilno

 

Pracki W.,

1900    Starożytne znaki na kamieniach w powiecie Radzyńskim, Światowit, t II, s. 110

1901    Starożytne znaki na kamieniach w powiecie Radzyńskim, Światowit, t III, s. 116-122

 

Przyborowski J.,

1876    Wycieczki archeologiczne nad Tyśmienicę, Wiadomości Archeologiczne, t. III, s. 3-5

 

Ramaniuk M.,

2000    Belaruskaǎ Narodniǎ Kryzy, Managrafǎ, Wilno

 

Reichel A.,

1897    Ueber den Tapfenstein bei Mahlken sowie im Allgemeinem über Steine mit Fusspuren, in: Zeitschrift der Berliner Gesellschaft für Anthropoligie, Etnologie und Urgeschichte, s. 68-69

 

Ritter C.,

1820    Die Vorhalle europäischer Völkergeschichten vor Herodotus, Berlin

 

Siemion K.,

2002    Woda cudowna i woda zwyczajna, Polska Sztuka Ludowa – Konteksty, t. 56, z. 1- 2, s. 172-187

 

Sokołowska J.,

1928    Wczesnohistoryczne posagi kamienne odkryte na ziemiach polskich, Światowit, t. XII, s. 113-151

 

Sosna G.,

2006    Święte miejsca i cudowne ikony : prawosławne sanktuaria na Białostocczyźnie, Białystok

 

Stołyhwo K.,

1922    Prymitywny posąg kamienny z Łuzek na Podlasiu. „Arch. Nauk Antropol. T. N. W.”. t. II, 1922

 

Szaniawski J.,

1872    O stopach ludzkich w kamieniach odciśniętych, Kaliszanin, s 10-13

 

Szczepańczuk Z.,

1990    Zabytkowe kamienie z wykuciami na terenie diecezji siedleckiej czyli podlaskiej, Świdnica

 

Szuchiewicz W.,

1900    Kamienie z wyrytymi znakami, Światowid t. II, s. 110

 

Wawrzeniecki M.,

1901    Ślady przeddziejowe w mieście Rawie(Gub. Piotrkowska) I w najbliższej jego okolicy, Światowid t III, s. 42-45

1912    Kamień z misą pod Grodziskiem, Światowit, t. X, s. 78-79

 

Werner B.,

1917    Kamień z miskami we wsi Głupianka w powiecie Mińsko-Mazowieckim, Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, R. 10, z. 3, s. 55-58

 

Wiśnicz B.,

1999    „Miejsca cudowne” w Małopolsce w XVI-XVIII wieku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 47, nr 3-4, s. 335-348

 

Zowczak M.,

2000    Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej, Wrocław